Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /home/greenblu/public_html/site/templates/head.inc on line 60
CEN TOURS » TRAVEL » Putovanja » Opći uvjeti putovanja

Opći uvjeti Centours t.a.
Uvodna napomena
Ove upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora koji su sklopljeni između Centours turističke agencije i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.
1. Ponude i prihvaćanje ponuda (ugovaranje, plaćanje, cijena te ostale bitne napomene)
Putnik se za putovanje koje nudi Centours turistička agencija može prijaviti e-mailom, telefonom, telefaksom i drugim sredstvima daljinske komunikacije. Potvrdom (prihvaćanjem ponude) putnik u potpunosti prihvaća ove Opće uvjete koje je prethodno proučio.
Obzirom da u pojedinim situacijama Centours turistička agencija  nabavlja u ime klijenta od drugih dobavljača usluge, u tom slučaju vrijede opći uvjeti dobavljača.
Ponuda koja je poslana klijentu, sadržava opće informacije (destinacija, naziv i kategorizacija hotela prema lokalnoj kategorizaciji, cijenu, uslugu, eventualne nadoplate te opciju. Unutar opcije, Centours turistička agencija  garantira da će fakturirati cijenu iz ponude, osim u situaciji da dobavljač promijeni cijenu i uvjete, uslijed nekih događaja (kongresi, sajmovi…). Klijent može prihvatiti nove uvjete, ali može bez naknade (osim u situacijama kada je drugačije uvjetovano) odustati od rezervacije unutar opcije ponude. Centours turistička agencija  mora obavijestiti klijenta usmeno ili pismeno o promjeni. Cijena je sastavni dio ponude te mora biti navedeno za što se odnosi cijena (cijena po osobi, po sobi, ukupna cijena aranžmana itd).
2. Cijena usluge drugih agencija
Centours turistička agencija  može ponuditi aranžmane i ponude ostalih turističkih agencija s kojima surađuje, te su u tom slučaju cijene i uvjeti definirani od agencije koja je osmislila program/plan putovanja. Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća ju na licu mjesta vodiču ili predstavniku agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.
3. Popusti (za djecu, first ili last minute)
Molimo da obratite pozornost na popuste, kao i na ostale pogodnosti koje mogu biti posebno prikazane kod opisa.
4. Kategorizacija
Ponuđeni smještajni kapaciteti te kategorizacija su prema službenoj kategorizaciji zemlje te prema njihovom zakonu o kategorizaciji. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana/sobe pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Centours turistička agencija  ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim sadržajima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

5. Putna dokumentacija
Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Centours turističku agenciju , a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Centours turistička agencija  pretrpila dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Centours turistička agencija  može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Centours turistička agencija  neće biti odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.
6. Devizni i carinski propisi
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.
7. Zdravstveni propisi
Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.
8. Prtljaga
Prijevoz prtljage definira prijevoznik (zrakoplovne kompanije) koji može definirati i ograničiti prtljagu prema:
- kilogramima
- broju kofera uključujući i ručnu prtljagu
- kod low cost kompanija u ovisnosti o kojoj kompaniji je riječ, definirane su dimenzije ručne prtljage za koje se ne plaća naknada, dok za svaki sljedeći, plaća se prema važećem cjeniku određene kompanije naknada po koferu.
9. Odustajanje od putovanja
Klijent može u bilo kojem trenutku otkazati naručenu uslugu/aranžman ili putovanje. Ukoliko klijent posjeduje policu tj. osiguranje od otkaza, onda proces podliježe posebnom postupku, detaljnije opisanom u točki 10. ovih Općih uvjeta.
Ukoliko klijent otkaže naručenu uslugu Centours turistička agencija  od ukupne cijene aranžmana zadržava: 
- do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
- 29 – 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
- 21 – 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
- 14 – 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
- 7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
- nakon polaska 100% cijene aranžmana
Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Ako klijent koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Centours turistička agencija  zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana i usluga, ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da klijent otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Centours turistička agencija  će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Pri ugovaranju charter putovanja, incentive putovanja, putovanja na krstarenja, putovanja na tečajeve stranih jezika u inozemstvu, putovanja na kongrese, sajmove, daleka putovanja te drugih specifičnih programa, kao i programa koji se odvijaju u terminima božićnih, novogodišnjih, uskršnjih i ostalih blagdana, vrijede posebni uvjeti naplate troškova otkaza putovanja. Centours turistička agencija  u slučaju otkaza klijenta pridržava pravo naplate svih nastalih troškova, koji mogu iznositi i do pune cijene aranžmana, bez obzira na rokove otkaza naznačenih pod točkom 9 ovih Općih uvjeta. Na navedena putovanja primjenjuje se posebna otkazna skala koja se nalazi u programu odnosno katalogu tih putovanja dobavljača. Usmeni otkaz Ugovaratelj putovanja odnosno klijent je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo dopisom, telefaksom ili e-mailom. Ako klijent ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje /aranžman/naručenu uslugu. Ako putnik na vlastiti zahtjev, prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska.
10. Osiguranje od otkaza
Klijent za svako putovanje može uplatiti policu osiguranja od otkaza, kao i osiguranje prtljage te zdravstveno osiguranje. Osiguranje od otkaza naplaćuje se na dan sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza i usluge rezervacije, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka primjenjuju se uvjeti o otkazu iz ovih općih uvjeta iz točke 9.
11. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dobrovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu
Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili posredstvom Centours turističke agencije.  Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.
12. Reklamacije
Klijent može uvijek izvršiti reklamaciju za određenu uslugu ili segment usluge. Sugeriramo klijentima, ciljem bržeg i efikasnijeg rješavanja potencijalnog problema, da svoj prigovor svakako upišu u knjigu žalbe kod davatelja usluga na licu mjesta, koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, klijent mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu klijent mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju klijent je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko klijent uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Centours turistička agencija  takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije usluga u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora ili tijekom putovanja. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.
13. Obveze Centours turističke agencije  
Centours turistička agencija  je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima klijenata sukladno dobrim običajima u turizmu. Centours turistička agencija  je dužna klijentu pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Centours turistička agencija  će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Centours turistička agencija  će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Centours turistička agencija  nije dužan pružati usluge izvan ovih Uvjeta. Centours turistička agencija  ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.
14. Obveze putnika
Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima (npr. hoteli, hosteli, apartmani, koledž, rezidencije, privatni smještaj i dr.) odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje putovanje kao i ne ugrožavati prava ostalih putnika u korištenju usluga. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje Programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i Centours turističkom agencijom. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje Programa putovanja, Centours turistička agencija  osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika pri čemu Centours turistička agencija  nije dužan snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku.
15. Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Centours turističkom agencijom  
Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima Centours turistička agencija  nastupa kao posrednik, Centours turistička agencija  ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog odgovornog organizatora putovanja Potpisivanjem ugovora ili prihvaćanjem ponude poslane mailom od Centours turističke agencije  putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.
16. Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Centours turistička agencija  se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu s kojim je Centours turistička agencija  sklopila Ugovor o suradnji. Osobni podaci se mogu dati predstavnicima zakona na njihovo traženje. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka. Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Centours turistička agencija  
Opći uvjeti se primjenjuju te stupaju na snagu od 01.07.2015.